Hot News :

ผังโครงสร้างหน่วยงาน

      ผังโครงสร้างหน่วยงาน  เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

 เทศบาลตำบลนาเยีย มีนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหาร มีหน้าที่กำหนดนโยบาย ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารงานของเทศบาล มีรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน ช่วยบริหารงาน พร้อมด้วยคณะบริหาร เลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน ที่ปรึกษาภาคประชาชน จำนวน 2 คน โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล จำนวนทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งมาจากการแบ่งเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขต จำนวน 2 เขตเลือกตั้ง เขตละ 6 คน นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา มีวาระการทำงาน 4 ปี

การบริหารงานภายในของเทศบาลตำบลนาเยีย แบ่งออกเป็น 5 ส่วนราชการ 1 หน่วยงาน คือ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบบัญชี ทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบภาษีทั้ง ภายนอกและภายใน ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได้ ตรวจสอบ พัสดุและการรักษา ตรวจสอบทรัพย์สินของเทศบาล

1. สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล งานธุรการและงานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผนงาน งานการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียนราษฎร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสวัสดิการและสังคม งานกิจการสภาฯ และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล

2. กองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน ตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆงานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์อะไหล่ งานสาธารณูปโภค งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ งานกิจการประปา และงานอื่นๆ

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย ป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด การให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตว์แพทย์ งานเผยแพร่และฝึกอบรม งานส่งเสริมการจัดการขยะชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อมและการคุ้มครองผู้บริโภค งานแพทย์แผนไทยและฟื้นฟูสภาพ งานโรงฆ่าสัตว์ และงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน

5. กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัยฯ โดยมีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหาร วิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียนและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ