Hot News :

ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลนาเยีย ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบประเมิน-ITA-บุคคลภายนอก (EIT) ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อขอรับบริการจากเทศบาลตำบลนาเยีย ตอบแบบประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ สามารถเข้าตอบแบบประเมินได้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/ymatm4 หรือ สแกนที่ QR code เพื่อประเมิน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ลำโดมใหญ่บริเวณท่าแข่งเรือเทศบาลตำบลนาเยีย นายสมชัย วรรณสุทธิ์ นายอำเภอนาเยีย ประธานพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลนาเยีย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนาเยีย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานฯและกล่าวรายงานโดย นายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ในการจัดงานในครั้งนี้ เทศบาลตำบลนาเยีย โดยการนำของนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกท่าน ได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กำนันตำบลนาเยีย ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ อปพร.ทุกนาย และประชาชนทุกท่านด้วยดีเสมอมา ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมจัดงานประเพณีลอยกระทงในปีนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

-------------------------------

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ทต.นาเยีย ได้ที่

Facebook https://www.facebook.com/nayia01

กลุ่มไลน์แจ้งข้อมูลข่าวสาร ทต.นาเยีย https://line.me/R/ti/g/wSH4cXWNfT

www.nayia.go.th

โทร. 045-306112

Fax./โทร. กองคลัง 045-306140

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แจ้งดับเพลิง-ไฟไหม้ ตลอด 24 ชั่วโมง

/งานป้องกันฯ ทต.นาเยีย 045-429-462?

สร้างคน สร้างงาน สร้างบ้าน สร้างสามัคคี

การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ กองคลัง งานพัฒนารายได้ สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย ในวันและเวลาราชการ

-------------------------------

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ทต.นาเยีย ได้ที่

Facebook https://www.facebook.com/nayia01

กลุ่มไลน์แจ้งข้อมูลข่าวสาร ทต.นาเยีย https://line.me/R/ti/g/wSH4cXWNfT

www.nayia.go.th

โทร. 045-306112

Fax./โทร. กองคลัง 045-306140

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แจ้งดับเพลิง-ไฟไหม้ ตลอด 24 ชั่วโมง

/งานป้องกันฯ ทต.นาเยีย 045-429-462?

สร้างคน สร้างงาน สร้างบ้าน สร้างสามัคคี

การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และการรื้อถอน อาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อแนะนำ สำหรับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคารภายในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

-------------------------------

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ทต.นาเยีย ได้ที่

Facebook https://www.facebook.com/nayia01

กลุ่มไลน์แจ้งข้อมูลข่าวสาร ทต.นาเยีย https://line.me/R/ti/g/wSH4cXWNfT

www.nayia.go.th

โทร. 045-306112

Fax./โทร. กองคลัง 045-306140

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แจ้งดับเพลิง-ไฟไหม้ ตลอด 24 ชั่วโมง

/งานป้องกันฯ ทต.นาเยีย 045-429-462?

สร้างคน สร้างงาน สร้างบ้าน สร้างสามัคคี

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย

เทศบาลตำบลนาเยีย ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย 6 ช่องทาง ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น

ลงทะเบียน รับเงินอุดหนุนบุตร ผ่านแอปฯ"เงินเด็ก" เริ่ม 16 ก.ย. นี้

จากการที่่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการลงทุน เพื่อการพัฒนาเด็กมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีมาตั้งแต่เดือน ต.ค. 2558 เป็นต้นมา รัฐบาลได้ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้แก่เด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจน หรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ภายใต้การทำงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้เปิดให้ผู้ปกครองที่มีสัญชาติไทยลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินอุดหนุนฯ ณ ส่วนราชการในท้องที่ที่อาศัยอยู่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครอง ให้สามารถเข้าถึงสิทธิ และการให้บริการภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 2565 ผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนออนไลน์ขอรับเงินอุดหนุนฯ ผ่านแอปพลิเคชัน "เงินเด็ก" หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือกรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร.02-6516902 026516920 หรือ082-0917245

-------------------------------

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ทต.นาเยีย ได้ที่

Facebook https://www.facebook.com/nayia01

กลุ่มไลน์แจ้งข้อมูลข่าวสาร ทต.นาเยีย https://line.me/R/ti/g/wSH4cXWNfT

www.nayia.go.th

โทร. 045-306112

Fax./โทร. กองคลัง 045-306140

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แจ้งดับเพลิง-ไฟไหม้ ตลอด 24 ชั่วโมง

/งานป้องกันฯ ทต.นาเยีย 045-429-462?

สร้างคน สร้างงาน สร้างบ้าน สร้างสามัคคี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง ร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยของเด็กระดับชั้นปฐมวัย 3 บัณฑิตน้อย จำนวน 38 ราย และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ รับชมการแสดงของเด็กระดับปฐมวัย 2 ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย ณ ห้องจัดประสบการณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย

-------------------------------

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ทต.นาเยีย ได้ที่

Facebook https://www.facebook.com/nayia01

กลุ่มไลน์แจ้งข้อมูลข่าวสาร ทต.นาเยีย https://line.me/R/ti/g/wSH4cXWNfT

www.nayia.go.th

โทร. 045-306112

Fax./โทร. กองคลัง 045-306140

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แจ้งดับเพลิง-ไฟไหม้ ตลอด 24 ชั่วโมง

/งานป้องกันฯ ทต.นาเยีย 045-429-462?

สร้างคน สร้างงาน สร้างบ้าน สร้างสามัคคี

การเดินรณรงค์การสร้างความตระหนักและส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน และมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้นำสุขภาพ เทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลนาเยีย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรม พิธีเปิด การเดินรณรงค์การสร้างความตระหนักและส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน และมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้นำสุขภาพ เทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เป็นประธานในพิธีเปิด ว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง และพนักงาน และในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุน/ให้กำลังใจแกนนำสุขภาพ โดยหัวหน้าส่วนราชการ นายกฤษศักดิ์ดา ศรีเพชร ปลัด อ.นาเยีย นายเมธานันท์ ขวาของ ส.อบจ.อุบลฯ เขตนาเยีย นายบุญจริง ส่งผล หน.หน่วย ธกส.เดชอุดม สาขานาเยีย หน่วยงานสาธารณสุข อ.นาเยีย รพ.นาเยีย สำนักงานเกษตร อ.นาเยีย สกหรณ์นาเยีย และผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมพิธีเปิดและชมเชียร์กีฬาของแกนนำสุขภาพเทศบาลตำบลนาเยีย ณ ลานตลาดสดเทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

-------------------------------

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ทต.นาเยีย ได้ที่

Facebook https://www.facebook.com/nayia01

กลุ่มไลน์แจ้งข้อมูลข่าวสาร ทต.นาเยีย https://line.me/R/ti/g/wSH4cXWNfT

www.nayia.go.th

โทร. 045-306112

Fax./โทร. กองคลัง 045-306140

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แจ้งดับเพลิง-ไฟไหม้ ตลอด 24 ชั่วโมง

/งานป้องกันฯ ทต.นาเยีย 045-429-462?

สร้างคน สร้างงาน สร้างบ้าน สร้างสามัคคี

การประชุมประชาคมสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชน เรื่อง การรับรวมและแยกพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลนาเยียและเทศบาลตำบลนาจาน)

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ ที่ว่าการกำนันตำบลนาเยีย หมู่ 3 ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี เทศบาลตำบลนาเยีย โดยสำนักปลัดเทศบาล จัดเวทีการประชุมประชาคมสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชน เรื่อง การรับรวมและแยกพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลนาเยียและเทศบาลตำบลนาจาน) โดยมีนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้อมด้วยกำนันตำบลนาเยีย ว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง และพนักงาน ร่วมกันประชุมรับฟังความคิดเห็นการรับรวมพื้นที่ของนาเยียและนาจานบางส่วน เพื่อสำรวจเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลนาเยีย จากการประชุมประชาคมสำรวจเจตนารมณ์ ชาวบ้านได้แสดงเจตนารมณ์เห็นด้วย 110 เสียง เห็นด้วยทั้งหมดว่ายินดีรับรวมและแยกพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลนาเยียและเทศบาลตำบลนาจาน)

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 1 หมู่ 1 ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี เทศบาลตำบลนาเยีย โดยสำนักปลัดเทศบาล จัดเวทีการประชุมประชาคมสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชน เรื่อง การรับรวมและแยกพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (เทศบาลตำบลนาเยียและเทศบาลตำบลนาจาน) โดยมีนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้อมด้วยนายใจ วงษ์ศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง และพนักงาน ร่วมกันประชุมรับฟังความคิดเห็นการรับรวมพื้นที่ของนาเยียและนาจานบางส่วน เพื่อสำรวจเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลนาเยีย จากการประชุมประชาคมสำรวจเจตนารมณ์ ชาวบ้านได้แสดงเจตนารมณ์เห็นด้วยทั้งหมดว่ายินดีรับรวมและแยกพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลนาเยียและเทศบาลตำบลนาจาน)

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์อนเกประสงค์ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี เทศบาลตำบลนาเยีย โดยสำนักปลัดเทศบาล จัดเวทีการประชุมประชาคมสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชน เรื่อง การรับรวมและแยกพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (เทศบาลตำบลนาเยียและเทศบาลตำบลนาจาน) โดยมีนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้อมด้วยนายทองสูน ขันทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง และพนักงาน ร่วมกันประชุมรับฟังความคิดเห็นการรับรวมพื้นที่ของนาเยียและนาจานบางส่วน เพื่อสำรวจเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลนาเยีย จากการประชุมประชาคมสำรวจเจตนารมณ์ ชาวบ้านได้แสดงเจตนารมณ์เห็นด้วยทั้งหมดว่ายินดีรับรวมและแยกพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลนาเยียและเทศบาลตำบลนาจาน)

จากการประชุมประชาคมสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชน เรื่อง การรับรวมและแยกพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลนาเยียและเทศบาลตำบลนาจาน) ได้ผลสรุปคือ ประชาชนเห็นด้วยทั้งหมดว่ายินดีรับรวมและแยกพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลตำบลนาเยียจะนำผลสรุปที่ได้จาการประชุมไปปรับปรุงและพัฒนา เช่น ด้าน โครงสร้างพื้นฐานการบริการสาธารณะ พัฒนาถนน เส้นทางคมนาคม ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ไฟฟ้าสาธารณะและระบบประปาหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การบริการด้านงานทะเบียนราษฎร ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เนื่องจากมีสำนักทะเบียนเป็นของเทศบาลตำบลนาเยียเอง เป็นต้น

โครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลนาเยีย โดยสำนักปลัดเทศบาล จัดอบรมโครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยวิทยากรนายเสรี สีหลิ่ง รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม บรรยายและตอบคำถามข้อสงสัย โดยมีนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เป็นประธานเปิดโครงการฯ ว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง และพนักงานร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเยีย

โครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนในแบบวิถีใหม่ New Normal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่16 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลนาเยีย โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเยีย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาเยีย จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนในแบบวิถีใหม่ New Normal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนายพรทวี สุวรรณพรม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนาเยีย กล่าวพบปะและวิทยากรจากโรงพยาบาลนาเยีย อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพกับแกนนำสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย โดยมีนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เป็นประธานเปิดโครงการฯ ว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง และพนักงานร่วมพิธีเปิด ณ ศูนยฺผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้

เทศบาลตำบลนาเยีย ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/ymatm4 หรือ สแกนที่ QR code เพื่อประเมิน

เทศบาลตำบลนาเยีย จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

เทศบาลตำบลนาเยีย จัดงาน #วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ส่งความสุขให้เด็กๆ พร้อมกิจกรรมมากมาย และของรางวัล อาหารและเครื่องดื่ม ซุ้มกิจกรรมเสริมทักษะ ขนม น้ำหวานจากผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่ **วันนี้ (14 มกราคม 2566) นายศิลปชัย ประเสริฐศรี นายอำเภอนาเยีย เป็นประธานเปิดงานและอ่านสารของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลนาเยีย พร้อมด้วย หน่วยงาน สถานศึกษา หมู่บ้าน ชุมชนและภาคเอกชนในพื้นที่ การแสดงจากสถานศึกษา 4 แห่งในเทศบาลตำบลนาเยีย ศพด.ทต.นาเยีย รร.ชุมชนบ้านนาเยีย รร.วัดนาเยียวิทยา รร.นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก **นายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย คณะผู้บริหารและข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลนาเยีย ตลอดจนหัวหน้า/ผู้แทนหน่วยงาน สถานศึกษา หมู่บ้าน ชุมชน และเอกชน นำของขวัญ ของรางวัล ของเล่น อาหารและเครื่องดื่มมาแจกจ่ายให้เด็กเยาวชนภายในงาน การเล่นเกมส์ ตอบปัญหาชิงรางวัล และแจกของขวัญของรางวัลต่างๆ

การจัดเวทีประชาคม การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

เทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 วันที่ 1 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลนาเยีย นำโดย นายวิระ สุดใจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 โดยมี นายศิลปชัย ประเสริฐศรี นายอำเภอนาเยีย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยภริยา และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอนาเยีย ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุและสามเณร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เสริมความเป็นสิริมงคล แก่ชีวิตตนเอง โดยมี พระครูอรุณธรรมโกศล เจ้าคณะอำเภอนาเยีย เจ้าอาวาสวัดป่านาเยียนำคณะสงฆ์ จำนวน 25 รูป รับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงาน จัดขึ้น ณ ลานตลาดสดเทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

-----------------

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลนาเยีย นำโดยนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายสุพร นีระมนต์ ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกองทุกกอง และบุคลากรในสังกัดเทศบาล ร่วมต้อนรับและจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ได้รับเกียรติจากนายศิลปชัย ประเสริฐศรี นายอำเภอนาเยีย กล่าวเปิดงานวันลอยกระทง พร้อมด้วย ส.อบจ. อุบลราชธานี เขต อ.นาเยีย หัวหน้าสถานศึกษาในเขต ทต.นาเยีย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1,2,3,4,8 ประธานชุมชน สภ.อ.นาเยีย และผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดงาน ณ บริเวณท่าแข่งเรือลำน้ำโดมใหญ่ อ.นาเยี จ.อุบลราชธานี

ในงานมีกิจกรรมการแสดงเต้นประกอบเพลงของน้องๆนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย รำวงย้อนยุคของตัวแทนหมู่บ้าน ชุมชน และมีพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมลอยกระทงอย่างอบอุ่น และลอยกระทงจากวัสดุธรรมชาติ

ประกาศผลการประกวดกระทงสวยงาม เทศบาลตำบลนาเยีย ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

1. ชนะเลิศ กระทงหมู่ที่ 2

2. รองชนะเลิศ อันดับ 1 กระทงหมู่ที่ 3

3. รองชนะเลิศ อันดับ 2 กระทงหมู่ที่ 4

4. รางวัลชมเชย กระทงหมู่ที่ 1

5. รางวัลชมเชย กระทงหมู่ที่ 8

6. รางวัลชมเชย กศน.อำเภอนาเยีย

7. โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย (ร่วมแสดงกระทง ไม่ร่วมประกวด)

8. โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก (ร่วมแสดงกระทง ไม่ร่วมประกวด)

ขอขอบคุณ หมู่บ้าน/หน่วยงานสถานศึกษา ที่ร่วมแรง ร่วมใจประดิษฐ์กระทงสวยงาม ในงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลนาเยีย เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีและร่วมแสดงในงาน เพื่อให้พี่น้องชาวนาเยียได้ชมความสวยงามของกระทง ณ บริเวณท่าแข่งเรือลำโดมใหญ่

-----------------

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00น.​ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมกับ สภ.นาเยีย จว.อุบลราชธานี ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.พรศักดิ์ เหลือนาค ผกก.สภ.นาเยีย มอบหมายให้ พ.ต.ท.กอบศักดิ์ สุวรรณเนตร รอง ผกก.ป.สภ.นาเยีย ,พ.ต.ท.สุนทร พงษ์วิเศษ สวป.สภ.นาเยีย ครูแม่ไก่งานป้องกันปราบ พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.นาเยีย จัดอบรมโครงการการป้องกันภัยและการบาดเจ็บในเด็ก กิจกรรมการซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีมีคนร้ายบุกเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566​ ณ.ห้องจัดประสบการณ์การเรียนรู้ อาคาร 2 โดยมี ​นาย​วิระ​ สุดใจ​ นายก​เทศมนตรี​ตำบล​นา​เยีย​ เป็นประธาน​ในพิธี​เปิด พร้อมด้วย​คณะ​ผู้บริหาร​ ประธาน​สภา​เทศบาล​ รองประธาน​สภา​เทศบาล​ สมาชิกสภา​เทศบาล​ ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าสำนักปลัด ผู้​อำนวยการ​กอง​การศึกษา​ หัวหน้า​ฝ่าย​อำนวยการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน​ ร่วม​เป็น​เกียรติ​ในพิธี​เปิด

-----------------

เทศบาลตำบลนาเยีย Kick Off ถังขยะเปียกลดโลกร้อน บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน มุ่งสร้างการรับรู้ขยายผลสู่ทุกครัวเรือน เพื่อลดภาวะโลกร้อนควบคู่กับการจัดการขยะอย่างยั่งยืนที่เป็นรูปธรรม

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลนาเยีย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม Kick Off ถังขยะเปียกลดโลกร้อนฯ ในนามผู้จัดงาน นำโดยนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายสุพร นีระมนต์ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล ว่าที่ร้อยตรี ชายแดนน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย หัวหน้าสำนัก/ผอ.กองทุกกอง พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับนายศิลปชัย ประเสริฐศรี นายอำเภอนาเยีย ประธานในพิธี พร้อมด้วยนางธัญญชล ผาสบาย ท้องถิ่นอำเภอนาเยีย ผู้นำหมู่บ้าน ประธานชุมชน ประธาน อถล. หน่วยงานจาก รร.วัดนาเยียวิทยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และมีกลุ่มอาสาสมัครรักษ์โลก (อถล.), อสม. และน้องๆนักเรียนชั้น ม.6 รร.วัดนาเยียวิทยา ร่วมกิจกรรม ณ บ้านนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรี เพื่อเป็นการนำร่องและเป็นแบบอย่างในท้องถิ่น ทำกิจกรรมฝังถังขยะเปียก และปลูกพืชผักสวนครัวในครัวเรือน และเร่งขยายผลให้พี่น้องประชาชนได้จัดทำถังขยะเปียกทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย

-----------------

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลนาเยีย นำโดยนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย และคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนัก/ผอ.กอง และพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยกำนันตำบลนาเยีย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตลอดจนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย ที่ใช้ประโยนช์ในพื้นที่ดอนเจ้าปู่ ร่วมเวทีประชาคมการขอใช้พื้นที่อย่างถูกต้องตามระเบียบฯ

โดยมติเสียงส่วนมากเห็นชอบ** หากเทศบาลตำบลนาเยียขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ พื้นที่ส่วนที่ใช้ไปแล้ว 4 ส่วน คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย, ศูนย์ผู้สูงอายุ, ตลาดสดเทศบาล และบริเวณที่ตั้งประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 ยกเว้นพื้นที่สวนสาธารณะดอนเจ้าปู่ ว่าพี่น้องประชาชนจะขัดข้องและเดือดร้อนหรือไม่ อย่างไร

เทศบาลตำบลนาเยีย ขอขอบคุณทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญและเข้าร่วมประชาคม ทั้งนี้ เทศบาลตำบลนาเยีย จะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์ในทางราชการและส่วนรวม และขอขอบคุณทุกความเห็น คำแนะนำของผู้นำหมู่บ้านทุกท่าน พี่น้องประชาชนที่ร่วมประชาคม ที่สนับสนุนและร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองให้ดียิ่งขึ้นๆไป

-----------------

การประเมินเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลตำบลนาเยีย ได้รับเกียรติจากท่านประธานกรรมการ นายสุบรรณ คับพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนทร์ชัย ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย และนางสาวทรรศนีย์ นนธิจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และได้รับเกียรติจาก นายเพทาย พุทธทานุ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมให้กำลังใจผู้เข้ารับการประเมินในครั้งนี้

-----------------
เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ