Hot News :
สำนักปลัดเทศบาล

นายชาตรี นามวงศ์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 


ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวณภาดา บุญยืน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวนงค์รักษ์ นีระมนต์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายสายันต์ แสงประสาร

นิติกรชำนาญการ

นางสาวชนิสรา สีสันต์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวดุษฏี ราชขันธ์

นักทรัพยาการบคุคลชำนาญการ

นางสาวณัฐธิดา อุ่นใจ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายจำเนียร คงนิล

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

นายพงษ์ภัทร อาษา

เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวศศิกร นีระมนต์

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นายวิจิตร นีระมนต์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 


พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวรจนา พิลาสันต์

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวภาวินี มาสุข

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางสาวกรรณิกา พันจร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอุบลรัตน์ พิลาสันต์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายณัท จูมณีย์

พนักงานขับรถยนต์

นายวีระพล มาลีสี

พนักงานขับรถยนต์

นายโมทะนา แก้วอุดร

พนักงานขับรถยนต์

นายสุพร คำศรี

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายแสงจันทร์ ขันทอง

พนักงานดับเพลิง

นายคำพันธ์ พิลาล้ำ

พนักงานดับเพลิง

นายวิทวัฒน์ หินอ่อน

พนักงานดับเพลิง

นายโชคชัย นีระมนต์

พนักงานดับเพลิง

นางราตรี ถนอมทรัพย์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวพิศสมัย ดอกพุฒ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวอรสา ขันทอง

พนักงานจ้างทั่วไป

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ