Hot News :
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายธนศักดิ์ ชาญเฉลิม

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

 


 

นางนวลประกาย สุนนท์ชัย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายจักรี พิณทอง

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นายธนภัทร พิพัฒน์กุลศิริ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน

 


 

ภารกิจถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเยีย

นางสำเนียง ฑีฆะกุล

หัวหน้าส่วนบริการ รพ.สต.นาเยีย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาววณิชชา พุทธานุ

พยาบาลวิชาชีพ

นายสืบพงษ์ หอมจำปา

พยาบาลวิชาชีพ

 


 

พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป

นายกิตติศักดิ์ เทศนา

ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

นายสุนทร เฉลิมวงษ์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายบัวรัตน์ ดอกพุฒ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายณรงค์ กิจเชื้อ

พนักงานประจำรถขยะ

นายไสว พิมมะศรี

พนักงานประจำรถขยะ

นางสาวทิพวรรณ จูมพล

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวจิราวรรณ ดอกพุฒ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายทวี ศรีคะเณย์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายพารี ขันธวัฒน์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอภิชัย ดอกพุฒ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวจิราพร เอี่ยมอำไพ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางวาสนา สายทอง

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอุลัย กำแก้ว

พนักงานจ้างทั่วไป

นายพันธ์ จูมมะณีย์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายวิชัย ราษี

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสมชาย แก้วอุดร

พนักงานจ้างทั่วไป

นายบุญหลาย โสภี

พนักงานจ้างทั่วไป

นางอำนวย มาลีสี

คนสวน

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ