Hot News :

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

     การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาเยียนั้น เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนร่วมสร้างร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาเทศบาลตำบลนาเยีย จะสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เทศบาลตำบลนาเยียยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น

นโยบายการบริหาร (Administrative Policy)

“สร้างคน สร้างงาน สร้างบ้าน สร้างสามัคคี”

     เทศบาลตำบลนาเยีย กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ( และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ) และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

วิสัยทัศน์ (Vision)

     วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง เพื่อแสดงถานการณ์ในอุดมคติ

“พัฒนาให้เป็นเมืองสงบน่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
หลีกเลี่ยงการสร้างมลภาวะ ได้รับการศึกษาถ้วนหน้า”

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (คือเราต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

 1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง
 2. ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มอาชีพของชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข้งของชุมชน
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของสารเสพติด
 4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
 5. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 6. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 7. ด้านการพัฒนาการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุข

 

เป้าประสงค์ (goal)

 1. การคมนาคม สะดวกรวดเร็ว และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ
 2. ประชาชนมีอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึ้น และพอเพียงต่อการดำรงชีวิต
 3. เทศบาลหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน
 4. วัฒนธรรมองค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านคุณภาพการศึกษา สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ บริการ สังคม อนุรักษ์ประเพณีต่าง ๆ
 5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่น
 6. สิ่งแวดล้อมไม่เกิดมลพิษ
 7. ประชาชนมีสุขาภาพดี

 

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ